Eenzaamheid per levensfase!

Onder de jongvolwassenen ervaart 41% eenzaamheid. Voor volwassenen tussen de 35-49 jaar is dit 45% en bij de oudere volwassenen is 50% eenzaam.

Een minder goede psychische gezondheid hangt samen met eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen, net als moeite hebben met rondkomen, alleen wonen en weinig contact met vrienden en buren.

Andere factoren zijn leeftijdsspecifiek. Zo gaat een lage opleiding gepaard met eenzaamheid bij jongvolwassenen, terwijl geen betaald werk hebben alleen samenhangt met eenzaamheid bij volwassenen van 35-49 jaar.

Een slechtere ervaren gezondheid is vooral van invloed bij de oudere volwassenen.

Kortom, het gaat hier om een complex samenspel van factoren.

Doelgroep binnen de Gemeente Bergen (bron: Universiteit Maastricht, sept. 2019)