Gedragscode

Gedragscode vrijwilliger Stichting Buurtbus Bergen

 

Algemeen

Tijdens het vervoer moet iedereen zich veilig voelen. Plezier hebben en kunnen vertrouwen op de mensen waar je mee omgaat is van groot belang. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Het betekent dat ieder zich aan de gedragsregels houdt.

Het bestuur van Stichting Buurtbus Bergen heeft naast het huishoudelijk reglement, een gedragscode opgesteld om duidelijkheid te geven over gewenst en ongewenst gedrag en om de veiligheid van de reisgasten met of zonder kinderen en/of collegea vrijwilliger te optimaliseren. Het geeft een beschrijving van de gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor de reisgasten én de vrijwilligers en geeft een omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het invoeren van een gedragscode biedt de mogelijkheid om ongewenste omgangsvormen bespreekbaar te maken binnen Stichting Buurtbus Bergen.

Met het ondertekenen van de gedragscode verklaart de vrijwilliger kennis genomen te hebben van de gedragsregels voor vrijwilligers en conformeert zich hiernaar te handelen. Het bestuur vraagt iedere vrijwilliger de gedragscode te ondertekenen. Daarmee verklaart de vrijwilliger dat hij/zij de gedragscode kent en volgens de gedragscode handelt.

Gedragsregels voor vrijwilligers

 1. De vrijwilliger creëert een omgeving en zorgt voor een sfeer waarbinnen de reisgasten en collegae vrijwilliger zich veilig en gerespecteerd voelen;
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan anderen te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast;
 3. De vrijwilliger ‘dringt’ niet verder door in het privéleven van de reisgasten en/of collegae vrijwilliger;
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van verbaal en lichamelijk geweld;
 5. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik on intimidatie;
 6. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de reisgasten en/of collegea vrijwilliger. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en kinderen jonger dan 18 jaar zijn onder géén beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 7. De vrijwilliger mag een reisgast en/of collegea vrijwilliger niet op een zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden;
 8. De vrijwilliger blijft tijdens het contact met minderjarige kinderen zoveel als mogelijk in het zicht van andere volwassenen;
 9. De vrijwilliger heeft de plicht om reisgasten en/of collegea vrijwilliger naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd;
 10. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon;
 11. De vrijwilliger krijgt géén (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;
 12. In gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in overleg te treden met diens verantwoordelijke.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassen-kind, hulpverlener-cliënt, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

Gedragingen die volgens de bovengenoemde omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 7 november 2018 vastgesteld door het bestuur van Stichting Buurtbus Bergen.

Het bestuur van Stichting Buurtbus Bergen heeft als vertrouwenspersoon aangewezen/aangesteld:

de heer Jan Gerritsen, wonende te 5854 GH Bergen L. Fazantstraat 33 en telefonisch te bereiken 0485-342095 of 06-34409855