Jaarrekening SWB

De Stichting Welzijnsbevordering Bergen is vanuit de ANBI-status verplicht om telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bepaalde informatie openbaar te maken.

  1. Er dient een actueel verslag te zijn van de uitgeoefende activiteiten.
  2. De balans en de staat van baten en lasten (resultaatrekening), met toelichting dient opgemaakt te zijn.