Missie van de SWB

Op 9 februari 2010  is in de gemeente Bergen de Stichting Welzijnsbevordering Bergen juridisch opgericht. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van inwoners in de gemeente Bergen in zijn algemeenheid, zich daarbij speciaal richtend op kwetsbare doelgroepen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Anno 2018 heeft deze stichting zich ten doel gesteld om alle partijen w.o. het sociaal team van de gemeente, die zich in Bergen L. bezighouden met het welzijn van de mensen, bij elkaar te brengen. Vanaf de zomer 2019 zijn op de website van Bergen Limburg Online alle activiteiten zichtbaar zodat de inwoners in de gemeente geïnformeerd worden over hetgeen er georganiseerd is c.q. wordt.

Op 19 november 2020 heeft de Stichting haar statuten aangepast, de akte is verleden bij mr. Jeroen Sander Rieff, notaris te Nieuw Bergen, gemeente Bergen (Limburg).

Naast de fysieke verplaatsing van haar activiteiten heeft de SWB zich ook beraden over een verbreding van haar missie. Wat zou het mooi zijn als alle partijen, die op welke manier dan ook bijdragen aan het welzijn van mensen onder één overkoepelende organisatie (SWB) met behoud van ieders identiteit en bijbehorend netwerk, zouden samenwerken. Meer dan nu het geval is. Dat was onze nieuwe droom, die nu ook werkelijkheid is geworden. Maar liefst 13 partijen zijn destijds bij elkaar gekomen en hebben de bereidheid uitgesproken om méér te gaan samenwerken.

De nieuwste missie van de SWB richt zich dan ook volledig op het “verbinden”.

 Bij het verbinden willen wij ons anno 2020 niet alléén maar tot het dorp Bergen beperken maar gaan ons ook inspannen om binnen de overige 4 dorpen bruggen te bouwen zodat er een betere samenwerking ontstaat en dat er ideeën worden uitgewisseld. Denk hierbij o.a. aan het bestrijden van de eenzaamheid.  Het wiel hoeft immers niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden.