Privacywet SVB

De taak van de Autoriteit Persoonsgegevens is toezien of organisaties zich houden aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens.

Er zijn veel wetten, besluiten en regelingen die de verwerking van persoonsgegevens regelen. De 6 belangrijkste wetten waarop de AP toezicht houdt zijn:

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
  • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG);
  • Wet politiegegevens;
  • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
  • Kieswet (voor zover het gaat om verwerking van persoonsgegevens voor verkiezingen in het Europese deel van Nederland);
  • Wet basisregistratie personen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er sinds die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootte mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SVB houdt zich in alle gevallen aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Meer informatie vindt u in onze  Privacy voorwaarden van 19 juli 2018. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor duidelijke doelen.

2018-05-25 Privacy voorwaarden VvB